Woensdag 17 juni vervolg ROVB vergadering over bouwlocaties
Op woensdag 17 juni vindt de vervolg-vergadering plaats van de commissie ROVB over de bouwlocaties in het stadsdeel kantoor (Anton de Komplein 150 . Aanvang 20.00 uur) 
In de eerste twee vergaderingen zijn aan bod geweest PvdA,  OZO. VVD, GroenLinks, SP en Groep Schaaf  In de vervolg vergadering kwamen CDA, en Christenunie aan bod Daarna volgt het antwoord van het DB en een 2e termijn.  
Jan Kruik is absoluut tegen het bouwen aan de zuidkant van de Gaasperplas (unieke natuur), Centraal Park (alleen evt bij het afvalpunt en de stadswerf) en de 5 Slagen (naast het mooie natuurgebied Klarenbeek). Uitvoering van de plannen zou een nachtmerrie zijn. Niet alleen zou dit een aanslag zijn op Gaasperdam, maar ook op heel Amsterdam. Omdat mensen uit heel Amsterdam ook het Gaasperdamse Groen bezoeken. Met het bouwen in het groen verliest Gaasperdam zijn unique selling point. In Zuidoost is het Bijlmerpark al opgeofferd.  Genoeg is genoeg.
Economische waarde van groen staat buiten kijf en het is nu ook gebleken - Grote Groenonderzoek - dat groen een vestigingsfactor is voor mensen en bedrijven.
Er moet gekeken worden hoeveel woningen we in Gaasperdam kunnen bouwen, dat moet het uitgangspunt zijn. Er moet niet strict per stadsdeel gekeken worden, maar naar heel Amsterdam en de regio. Wat bouwlocaties betreft blijven er 4 locaties over, maar er zijn zeker nog andere mogelijkheden zoals hoogbouw in de Bijlmer, bouwen langs sommige dreven (deze hoeven hiervoor niet verlaagd te worden), Amstel III etc. Alternatieve locaties worden nu als aanvulling  beschouwd door het stadsdeel en niet als oplossing van het probleem! Ook vindt Kruik het erg vreemd dat de 2000 woningen die al gepland zijn niet meegenomen worden bij de opgaaf van de 5000 woningen! Hij onderschrijft in grote lijnen de alternatieve plannen van Groen Links.
Het concept van de Parkenwig is goed, maar zonder bebouwing en met investeren in ecologische waarde van het gebied i.p.v. afbreken.
Op  de overkluizing van de Gaasperdammer Weg kan een interessant gebied ontstaan met groen, sport en bv zonneenergiepark.
Kruik vindt verder dat er sprake is van schijnparticipatie van de burger. Eigenlijk zou maar 5 procent van de bewoners de bouwplannen steunen. De bewoners zijn met goede standpunten en alternatieven gekomen. De raad had ook veel eerder betrokken moeten worden bij de plannen. De CU stelt voor de besluitvorming uit te stellen en een raadswerkgroep in te stellen om samen met de bewoners tot een goede oplossing te komen. Bouwen in het groen zou een historische vergissing zijn waarvan de bewoners de slachtoffers zijn.
Tijdens het vervolg van de commissievergadering ROVB op 10 juni j.l.  pleitte het CDA om het kantorengebied Amstel III te transformeren tot woonwerkgebied. In de Zuidoostlob moeten Zuidoost en Amsterdam aan elkaar groeien.
Het CDA stelde dat Amsterdam zijn concurrentiepositie moet behouden ten opzichte van andere steden. Daarvoor is het inderdaad noodzakelijk om als stad meer woningen en voorzieingen te bouwen, bedrijven aan te trekken en infrastructuur aan te leggen. Dit moet echter wel duurzaam gebeuren. Het groen dient daarbij behouden te blijven. 
In Gaasperdam is het CDA tegenstander van bouwen langs de zuidzijde van de Gaasperplas, op Volkstuinpark De Vijf Slagen en  in het Centraal park Gaasperdam (uitgezonderd op de plaats waar nu de stadsdeelwerf zit en op het verhoogde talud langs de langbroekdreef ten noorden van het park).
Het CDA kan zich vinden in de variant Groot verbindingspark voor het Centraal Park.
Het CDA heeft wel vragen bij de concrete uitwerking hiervan en vraagt zich af hoe het precies zit met de ponyweide van 't Brinkie en de nutstuinen. Als de ponyweide verplaatst
wordt naar de nutstuinen hoe zit het dan met compensatie voor de nutstuinen?

Aangezien het CDA verder niet wil verdichten in Gaasperdam komt de partij uit op zo'n 1500
te bouwen woningen in Gaasperdam fors lager dan wat het stadsdeel wil .Ook lager dan het aantal waar GroenLinks in haar alternatieve plan op uitkomt. De daarin voorgestelde locaties die onderzoek verdienen om te kijken of je daar kunt verdichten (bij de metro-stations, langs dreven en op parkeerplaatsen en langs een verlaagde Gooise weg) wijst het CDA af.

Het niet bouwen langs de zuidzijde en in het centraal park verdedigd de partij met een beroep
op een zes-tal waarden die het groen vertegenwoordigen. 
1) Instrumentele waarden, dat wil zeggen, economische waarden (hout en vruchten), maar ook recreatie- en gezondheidswaarden. Natuur is goed tegen stress.  
2) Esthetische waarden die een positieve invloed hebben op beleving en identiteit, lichaam en geest.
3) Intrinsieke waarden,Een boom heeft waarde in zichzelf en is onafhankelijk van enig waarde ten behoeve van de mens.
4) Ecologische waarden.
De zuidoever van de Gaasperplas maakt onderdeel uit van een groene gordel rondom de rand van Amsterdam-Zuidoost.  Om een grootschalige ecologische netwerk als de Ecologische Hoofdstructuur te kunnen realiseren zijn verbindingen in de vorm van natuurzones nodig die de natuurgebieden aan elkaar koppelen.
5) Immanente waarden,
Immanentie wil zeggen 'inwonend', de immanentie Gods in de natuur,  Deus sive Natura. 'God of de natuur, dat is hetzelfde'. Dat is het universalisme van Spinoza. De natuur is heilig.
6) emotionele waarde Het oranjebos heeft doordat het een geschenk is van de gemeente aan Koningin Beatrix en Prins Claus emotionele waarde. Het CDA zal dan ook in de raad voorstellen om de koningin een brief te schrijven wat hare majesteit van de bouwplannen vindt.
7) educatieve waarde. Deze komt aan het licht in het werk van natuurvereniging
De Ruige Hof en kinderboerderij 't Brinkie. Verder kunnen we nog onderscheiden de  de cultuurhistorische waarde  en de dendrologische waarde  dat wil zeggen de zeldzaam, soort, variëteit of ras.
CDA: Transformeer Amstel III tot woon/werk gebied
Woensdag 10 juni vervolg ROVB vergadering over bouwlocaties
Op woensdag 10 juni vindt de vervolg-vergadering plaats van de commissie ROVB over de bouwlocaties in het stadsdeel
kantoor (Anton de Komplein 150 . Aanvang 20.00 uur) 
In de eerste twee vergaderingen zijn aan bod geweest PvdA,  OZO. VVD, GroenLinks, SP en Groep Schaaf aan bod geweest. In de vervolg vergadering komen , CDA, en Christenunie aan bod Daarna volgt het antwoord van het DB en een 2e termijn.  
VVD: Aansluiten bebouwing bij bestaande buurten,'t Brinkie moet op zelfde locatie blijven
De VVD was het snelst klaar met haar mondelinge bijdrage tijdens de ROVB vergadering.
Het betoog van de VVD was in hoge mate een bevestiging van de voorstellen van het Dagelijks Bestuur. Op twee belangrijke punten verschilde de VVD echter van het DB. De VVD-fractie kiest voor de variant 'Groot Verbindingspark' waarin het Brinkie op dezelfde locatie gehandhaafd blijft. De VVD wil wel bouwen aan de Zuidzijde van de Gaasperplas maar wil dat de hoogte van de bebouwing aansluit bij de achterliggende buurten. De VVD vindt dat bij de (hoog)bouweffektrapportage gekeken moet worden wat voor invloed bouwen op de wind heeft. Dit in verband met de gevolgen voor de zeil en surfsport .
Net als het DB kiest de VVD voor bouwen op volkstuinpark De Vijf Slagen. De VVD kiest er hier voor om de grond uit te geven als vrije kavels waarop gebouwd kan worden. 

De fractie van Groenlinks kwam in de tweede sessie van de ROVB vergadering met een eigen
alternatief. GroenLinks oogste daarvoor onverwacht een compliment van de VVD-fractie die opmerkte dat GroenLinks de enige fractie is die met een dergelijk plan is gekomen.
Hans Walgering ging namens de GroenLinks fractie in op het alternatieve plan. GroenLinks vindt dat de kernkwaliteit van de Gaasperplas moet worden benoemt en erkent door de deelraad. Deze kernkwaliteit is dat je je in het gebied even buiten de stad waant, omgeven bent door het groen en optimaal kunt genieten van rust, ruimte , stilte en weidse uitzichten. De parkstrook aan de Zuidzijde is te smal om hier woningen te bouwen zonder de kernkwaliteit teniet te doen.
De zgn parkenwig; het aaneenschakelen van Bijlmerpark, Centraal park Gaasperdam en zuidzijde van de Gaasperplas vindt Groenlinks een goed idee. Het gaat er daarbij wel om van de drie parken geen eenheidsworst te maken en 3 typen te onderscheiden. Het Bijlmerpark als park voor georganiseerde sport. Het Centraal Park Gaasperdam als doe-park met tal van voorzieningen als kinderboerderij, nutstuinen etc De zuidzijde van de Gaasperplas als landschapspark.

In het alternatief plan wijst GroenLinks tevens een aantal andere locaties aan. Bouwen langs (half) hoge dreven , op parkeerterreinen en bij de metrostations Gein en Reigersbos zijn mogelijkheden die nog niet onderzocht zijn.

Ook GroenLinks kan zich vinden in de variant Groot Verbindingspark voor het Centraal park Gaasperdam waarin
alle voorzieningen (incluis 't Brinkie) gehandhaafd blijven op dezelfde plaats. GroenLinks vind wel dat de langbroekdreef
ter hoogte van het fietspad naar Nellestein hoog moet blijven.
 
Tevens plaatst GroenLinks de woningbouwproblematiek in een breder perspectief. Zuidoost kan door het bouwen van woningen meer natuurlijk via Duivendrecht en Diemen overgaan in Amsterdam . Daartoe zou de Gooiseweg vanaf de Gaasperplas tot aan het Amstelstation verlaagd moeten worden. Binnen zuidoost ontstaan er dan mogelijkheden om 650 woningen te bouwen. Tramlijn 12 zou over deze weg doorgetrokken moeten worden naar Zuidoost. De  Gaasperplas wordt zo DE groene attraktie op het eind van deze laan.

Buiten Zuidoost zou op een zelfde wijze naar de Spaklerweg gekeken moeten worden. Het uitgaansgebied bij de Arena zou veel beter verbonden moeten worden met de 'centrale' stad. Aan de Spaklerweg zouden de funkties wonen en werken veel meer gemengd moeten worden en de Spaklerweg/Holterbergweg zou vanaf de Mondriaantoren een tweede stedelijke allee moeten worden met de Arena als "eindpunt".

Tot slot signaleert GroenLinks in het plan dat het kantorengebied Amstel III verouderd is.
De leegstand van kantoren is hier opgelopen tot 30 procent. Het gebied zou een proeftuin moeten worden in het kader van één van de duurzaamheidsthema's van het kabinet Balkenende: "duurzaam bouwen" Hier zou door de landelijke overheid experimenteerruimte gecreëerd moeten worden met behulp van o.a. fiscale maatregelen en ontheffing van verstarrende regelgeving. De hier te realiseren woningen zouden meegeteld moeten worden met de wonigbouwopgave voor Zuidoost.

Peter Bals van de PvdA reageerde vooral op de ongenuanceerde uitleg van GroenLinks fractielid Hans Walgering van het
plan. Hans had het erover dat er "geen draagvlak" voor de plannen van het stadsdeel was terwijl er ook volgens GroenLinks wel degelijk draagvlak is voor grote onderdelen van de stadsdeelplannen. Alleen voor bouwen aan de Zuidzijde is geen enkel maatschappelijk draagvlak. Ook sprak Hans erover dat GroenLinks "tegen bouwen in het groen" is. De westzone van de Gaasperdammerweg is nu ook groen en toch wil GroenLinks daar bouwen omdat de snelweg hier overkluist wordt zodat Gaasperdam en de Bijlmer op natuurlijke wijze aan elkaar kunnen groeien. Het groen wordt vervolgens gerealiseerd op de overkluising van de weg. GroenLinks wijst echter het bouwen aan de Zuidzijde van de Gaasperplas af. Al bij al leek het 'debat' meer op vliegen afvangen dan dat er daadwerkelijk op het plan werd ingegaan wat zo duidelijk laat zien dat bouwen aan de Zuidzijde niet nodig is. 

 GroenLinks komt met alternatief plan in ROVB vergadering
Christen Unie tegen bouw in de drie groene gebieden - Kruik spreekt van schijnparticipatie burgers
Mailactie verlengt tot 30 juni
De mailaktie van Gaasperdam Groen! is verlengd tot 30 juni
Op 30 juni vindt de deelraadsvergadering plaats. Op 17 Juni is er nog een vierde en laatste commissie vergadering waar de locaties worden besproken. De fracties zullen dan op 22 juni de deelraadsvergadering voorbereiden. Dus hoe eerder u een kaart naar de deelraadsleden  zend met uw mening hoe beter. Zie voor de mailactie hier    
Verdonk schept onduidelijkheid
Portefeuillehouder Els Verdonk creëerde woensdag tijdens de ROVB vergadering veel onduidelijkheid over wat er nu in
de toekomst gaat gebeuren op de bouwlocaties die het DB aan de deelraad ter goedkeuring voorlegt. De PvdA fractie had eerder aangegeven dat bebouwing langs de zuidzijde van de Gaasperplas zou moeten aansluiten bij de bestaande bebouwing. Peter Bals had daarbij gezegd dat dit tot een model zou moeten leiden in de richting van drie of vier lagen. Verdonk haalde dit woensdag compleet onderuit door te kiezen voor allerlei vage formuleringen waarbij de buurt die ontstaat "iets" te maken moet hebben met de al bestaande buurt. Dat "iets" kan echter op allerlei manieren ingevuld worden. Ook een hoogbouw model kan "iets" met de bestaande buurt te maken hebben.
In een vorige vergadering hadden de PvdA en  VVD fractie gekozen voor  de variant "groot verbindingspark" waarbij de voorzieningen in het Centraal Park zoals 't Brinkie en de Nutstuinen op dezelfde plaats kunnen blijven.  Verdonk neemt deze keuze niet over. Zij wil alle voorzieningen in het park de wacht aanzeggen. Geen enkele voorziening wordt uitgesloten van mogeljke verplaatsing. Daarmee schept zij, op een volstrekt onverantwoordelijke manier, grote onduidelijkheid over wat er nu eigenlijk gaat gebeuren.
Verdonk vervreemd zich steeds verder van de bevolking. Zij laat zich zien als een politicus die slechts uit is op het doordrijven van haar eigen zin zonder ook maar een haarbreed toe te geven aan gerechtvaardigde eisen vanuit de bevolking. Het belangrijkste wat een politicus moet doen: het zoeken van draagvlak is deze iron-lady volstrekt vreemd. 

Het bouwen langs de zuidzijde van de Gaasperplas motiveerde Verdonk met enerzijds een bestuurlijk technisch verhaal daarbij regelmatig zwaaiend met het structuurplan wat vastgesteld is in 2005, daar waren de locaties al bepaald, en anderzijds met het herhalen van de voorzieningen-mantra:  "Bouwen is nodig om de voorzieningen te handhaven". Dat bouwen op andere locaties in Gaasperdam dit probleem eveneens kan oplossen bleef geheel onderbelicht. Wat de inspraak betreft stelde zij dat de inspraak vooral gegaan zou zijn over hoe er op de locaties gebouwd zou kunnen worden maar niet of er gebouwd zou moeten worden. Dat dit PvdA - VVD bestuur het belangrijkste resultaat van de inspraak gewoon naast zich neerlegd , namelijk dat de overgrote meerderheid van de bevolking wil dat er niet gebouwd wordt aan de zuidzijde van de Gaasperplas, wordt iedere keer schrijnend duidelijk. Met wollige formuleringen probeert men er omheen te draaien.

Het eind van de vergadering werd het dieptepunt van de vier avonden waarin de commissie over het onderwerp heeft gesproken. Mart van de Wiel (OZO) las in grafstemming zijn slotbijdrage voor. Hans Walgering (GroenLinks) hief in wanhoop zijn armen omhoog daarbij constaterend dat het DB niet serieus was ingegaan op de alternatieven van GroenLinks. Jan kruik (Christenunie) constateerde dat het DB plannen doordrukt die Amsterdam onwaardig zijn.   Peter Bals (PvdA) vond het nodig te verklaren dat hij vier avonden lang niets nieuws van de oppositie had gehoord. Evert Hartog van de SP verliet daarop boos de vergadering.
Bals liet met zijn opmerking blijken horende doof en ziende blind te zijn. Voor de goede luisteraar is er juist net heel veel nieuws naar voren gebracht. De opstelling van OZO , de bijdragen van de SP over de woonvisie, het alternatief plan van GroenLinks. Wie aan tunnelvisie lijdt  ziet echter niets dan het eigen gelijk.
In laatste ROVB vergadering op woensdag17 juni
30 juni raadsvergadering over bouwlocaties
Op dinsdag 30 juni vindt de deelraadsvergadering plaats over de bouwlocaties in het stadsdeel. De vergadering begint om 19.00 uur in het stadsdeelkantoor (Anton de Komplein 150).
In deze vergadering zal de deelraad beslissen welke locaties geschikt zijn voor woningbouw. De vergadering volgt na vier  avonden waarin de commissie ROVB heeft vergaderd over de plannen (zie daarvoor de verslagen hieronder)
vogelzang
Van een bewoner kregen wij een mail met onderstaande tekst en filmpje:
"Als blijk van appreciatie voor de inzet voor het behoud van groen, hier een vogelconcert vandaag opgenomen in het Oranjebos, of hoor ik toch ook het uitfluiten van het Dagelijks Bestuur? Laten we hopen dat de instanties die nu hun oordeel moeten geven over de bouwplannen nog een halt zullen toeroepen aan bouwen in De Riethoek, Klarenbeek en de zuidzijde van de Gaasperplas."
 
Feest in Riethoek
Natuurvereniging De Ruige Hof organiseerde afgelopen weekend een feest in De Riethoek met excursies, kinderactiviteiten en muziek. Een visueel verslag aan ons toegezonden vindt u hieronder.     
Dank voor het toezenden!