Naar aanleiding van presentatie plannen voor bouw van 5000 woningen in besloten raadsbijeenkomst
24 februari Aktie-vergadering in
AC Holendrecht

Op 24 februari organiseert het Platform Gaasperdam Groen een aktievergadering in AC Holendrecht
(Holendrechtplein 37 aanvang 20.00) Daarvoor zijn per mail alle groepen van het platform uitge-
nodigd en tevens alle bewoners die de bewonersavond van het platform hebben bezocht op 25 november.
Iedereen die begaan is met het lot van de Gaasperplas, deze uitnodiging onder ogen krijgt en daadwerkellijk
met ons de handen uit de mouwen wil steken is welkom. 
Op de agenda van de vergadering staat het concept aktieplan wat door de kerngroep zal worden voorgesteld.

De aktievergadering wordt belegd naar aanleiding van de presentatie van de plannen door het
Dagelijks Bestuur van het stadsdeel om 5000 woningen bij te bouwen in Zuidoost. Voor een belangrijk deel zouden deze gerealiseerd moeten worden aan de zuidzijde van de Gaasperplas en in het Centraal Park Gaasperdam en in het Volks-
tuinpark De Vijf Slagen. Precies die locaties die het Platform in zijn visiestuk heeft afgewezen.

Daarnaast zijn woningen gepland in de oost en westzone van de in de toekomst overkapte gaasperdammerweg. Dat hier
woningbouw kan plaats vinden is iets waar alle partijen inclusief het platform het over eens zijn. 
Tevens worden in de plannen een tweetal nieuwe locaties genoemd . Namelijk de Daalwijkdreef en de zgn
centrumzone. Het realiseren van woningen hier begtekent echter niet dat er elders woningen (in de groengebieden)
afvallen.
Het Platform Gaasperdam Groen is teleurgesteld over deze plannen. Het is overduidelijk dat vrijwel niemand in
Gaasperdam het Centraal Park en de Gaasperplas op een dergelijke manier wil aantasten.

Dat deze plannen gepresenteerd zijn in een besloten bijeenkomst is een zeer kwalijke zaak. De oppositie
heeft hier terecht tegen geprotesteerd door niet aan de discussie deel te nemen en demonstratief plaats
te nemen op de publieke tribune.
Door deze beslotenheid zijn de bewoners meteen op een informatieachterstand gezet. Inmiddels is wel
de uitgeprinte powerpointpresentatie welke gebruikt is op de avond in ons bezit. Daar kunnen wij het
een en ander uit afleiden. De daarin opgenomen kaartjes van de woningbouwlocaties  zijn inmiddels geplaatst
op de site.

Wij hopen op een grote opkomst.

Kerngroep Gaasperdam Groen.   
Bewonersavond GroenLinks Goed bezocht
28 januari in AC Gein
Klik hier voor kaartmateriaal
Het debat met de PvdA georganiseerd door GroenLinks Zuidoost is druk bezocht. Zo'n kleine 100 bewoners waren
afgekomen op dit debat. Els Verdonk van het dagelijks bestuur kwam echter niet opdagen. Navraag bij GroenLinks leerde ons dat zij vond dat zij in een onmogelijke positie terecht kwam doordat ze de andere dag de bouwplannen zou moeten presenteren in een besloten bijeenkomst met de deelraad. Op de avond van GroenLinks zou ze nog niets kunnen loslaten. GroenLinks verklaarde desgevraagd dat zij vonden dat Verdonk wel degelijk had kunnen komen. Bewoners begrijpen op zo'n moment heus wel de positie waarin zij zich bevindt. Er lag genoeg stof voor een zinvolle discussie. Peter Bals van de PvdA fraktie nam wel deel .

De avond begon met drie inleidingen die elk een bepaald perspektief op de problematiek toonden. De eerste inleiding werd door het Platform Gaasperdam Groen verzorgd In de visie van het platform gaat het om het behoud van de groengebieden . Door massale bebouwing aan de zuidzijde van de Gaasperplas wordt  de karakteristiek van de Gaasperplas om zeep geholpen. Karakteristiek is dat je je in het gebied even buiten de stad waant geheel omsloten door het groen. Voor de stedeling is dit, aan de rand van de stad, een bijzondere ervaring, geheel anders dan bij bijv de Sloterplas die helemaal omringd is met bebouwing.

Daarna was Adriaan Geuze aan de beurt van buro West 8 uit Rotterdam. Adriaan Geuze lichtte het plan van zijn buro toe wat is gemaakt in opdracht van een aantal particuliere partijen voor verlaging van de Gooise weg. In dit plan worden tal van bouwlocaties met elkaar verbonden en komt er ruimte voor nieuwe bouwlocaties bij. De weg krijgt er op het maaiveld twee ventwegen met bomenrijen bij. (vergelijk de verlaagde Bijlmerdreef). In het midden wordt tramlijn 9 doorgetrokken naar Zuidoost. Dit plan riep bij de bewoners met name vragen op over de verkeerscirculatie. Ontstaan er zo niet heel makkelijk opstoppingen? Adriaan Geuze stelde dat dit een belangrijk punt van aandacht is. Er is inmiddels veel ervaring op dit gebied. Waar het om gaat is niet teveel aftakkingen te maken en te zorgen voor een groene golf waarbij het verkeer doorstroomt.

Na Adriaan Geuze was het woord aan Dick Bruijne van DRO Amsterdam (Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling). Dick Bruijne zette uiteen hoe moeilijk het is om in een kantorengebied tot functiemenging te komen maar dat er desalniettemin mogelijkheden zijn. Ook in Amstel III worden stappen gezet met bijv het Atlas-gebouw.

Na de drie sprekers was er ruimte voor een panel discussie. aan het panel namen deel  Peter Bals (PvdA-fraktie) Hans Walgering (GroenLinks fraktie), Anne Stijkel (WMO raad) en het Platform Gaasperdam Groen).

In de discussie kwam sterk naar voren dat er behoefte is aan een breder perspectief.Dit werd mede onderschreven door Peter Bals van de PvdA fraktie en Anne Stijkel van de WMO raad.  De problematiek is onoplosbaar als je 5000 woningen wilt bijbouwen binnen de grenzen van Zuidoost. Dit kan niet anders dan door het aantasten van belangrijke groen- gebieden en het op die manier verminderen van de kwaliteit van de woonomgeving
Juist net aan de grenzen van Zuidoost liggen de echte mogelijkheden Zoals aan de stedelijke laan die de Gooise weg zou kunnen worden met daarbij de Gaasperplas als groene attraktie op het eind. De staart uit het plan van buro west, met bebouwing aan de zuidoever moet er dan wel uit. Adriaan Geuze zag dit niet als een ondermijning van het plan. De essentie is de laan op het maaiveld waarop woningen en (groen) voorzieningen worden aangesloten.

Uit het publiek kwam de vraag in hoeverre het plan voor de Gooise weg steun genoot onder de bewoners aanwezig op de bewoners vergadering op 25 november. Hier werd verschillend over gedacht door de deelnemers in de groep waar dit punt aan de orde was geweest. Hier bestaat echter een verslag van wat bestaat uit de briefjes die op de betreffende avond over dit onderwerp zijn ingeleverd wat nu echter niet voorhanden was.


 

  
   
25 februari 19.30 uur op het stadsdeelkantoor 
Openbare brainstormsessie over Gaasperplas van deelraadswerkgroep
De Schoonheid van de Gaasperplas !?

Bouwen aan een visie op het gebied van recreatie en toerisme in het Gaasperplaspark
Op woensdag 25 februari van 19.30 tot 22.00 uur organiseert de stadsdeelraad een "Brainstorm Bijeenkomst" voor alle bewoners van Zuidoost in het infocentrum van het stadsdeelkantoor, Anton de Komplein 150.
De Stadsdeelraad Amsterdam-Zuidoost heeft een door GroenLinks ingediende motie aangenomen met als doel vanuit de stadsdeelraad een werkgroep te formeren en ideeën uit te werken met betrekking tot de "recreatieve" ontwikkeling van de Gaasperplas. De Gaasperplas is een unieke plek voor recreatie aan de rand van het stadsdeel. Het gebied beschikt over een diversiteit aan routes voor de fiets, te voet en over het water. Tevens is het een unieke plek voor de beleving van stilte, ruimte, sport en natuur.
De stadsdeelraad wil van iedereen uit Zuidoost zijn of haar mening horen over de huidige mogelijkheden tot recreatie in het park en de mogelijke verbetering daarvan. Daarnaast is de stadsdeelraad geïnteresseerd in ideeën om het (eco) toerisme te verbeteren en het gebied een meer multiculturele uitstraling te geven.
De avond staat niet in het teken van de recent gedane woningbouwstudies in het gebied. Tijdens de avond worden alle bezoekers in de gelegenheid gesteld de inbreng zowel mondeling als schriftelijk in te dienen.
De inbreng tijdens de Brainstorm Bijeenkomst wordt verwerkt en aan de stadsdeelraad aangeboden. De leden van de stadsdeelraad heten u van harte welkom op de 25ste februari!

Klik voor het volledige programma: hier
Platform Stoomt aktieplan klaar
'low profile' aangekondigd maar toch druk op aktievergadering dinsdag 24 februari
De aktie-vergadering op dinsdag 24 februari is een druk bezochte werkvergadering geworden. De bijeenkomst was door de kerngroep van het platform bewust 'low profile' aangekondigd. De aangesloten groepen en individuele bewoners aanwezig op 25 november waren per mail uitgenodigd voor deze aktie / werk vergadering.  De uitnodiging verspreide zich echter spontaan als een virus op diverse internet sites waardoor de opkomst onverwacht hoog werd.

In een korte inleiding werden een aantal nieuwe varianten getoond van de bouwplannen voor het Centaal Park Gaasperdam. (zie voor alle varianten: hier) Tevens werd een animatiefilmpje vertoond van een variant voor de zuidoever van de Gaasperplas wat zo spoedig mogelijk op deze site zal verschijnen. 

Daarna werd het concept aktieplan besproken van het Platform.Het plan werd met verschillende suggesties van bewoners aangevuld. Op deze site gaan we niet het hele aktieplan verklappen.De diverse akties zullen allemaal na elkaar of met meerdere tegelijk aangekondigd worden op deze site. Duidelijk was dat heel veel bewoners ook daadwerkelijk bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Het aktieplan werd opgesplitst in deelplannen waarvoor bewoners zich konden aanmelden. Daar werd veelvuldig gebruik van gemaakt Dat geeft ons het vertrouwen
dat de stem van bewoners luid en duidelijk naar voren zal komen in de komende periode.
De vergadering werd beeindigd met een oproep om komende tijd vooral ook heel veel mensen te betrekken
 
28 maart in Henny Pleizier (wisseloordplein 4)
Laat uw mening horen tijdens inspraakbijeenkomst
Op 28 maart vindt de 2e inspraakbijeenkomst plaats uit een reeks van 3 die het stadsdeel zuidoost organiseert over de woningbouwplannen tot 2020 ,over de ontwikkelde Groen en water visie en over de dreven. Het platform roept u op om hier uw mening te laten horen aan het stadsdeel. Bent u het bijv niet eens met het bouwen van flats van 10 hoog aan de zuidzijde van de Gaasperplas of met het opofferen van grote delen van het Centraal Park Gaasperdam voor woningbouw grijp de kans om dat bij het stadsdeel  naar voren te brengen

De bijeenkomst vindt plaats in Henny Pleizier
Wisseloordplein 4 (A'Dam Zuidoost)
Duur: van 12.00 tot 17.00 uur. U kunt in en uitlopen, er zijn op verschillende momenten presentaties.
Ambtenaren zitten klaar om uw mening te noteren.   

Het platform Gaasperdam Groen zal tijdens deze bijeenkomsten met een standje aanwezig zijn om bewoners informatie te geven over de visie van het platform. Ook zal een vertegenwoordiger van het Platform deelnemen aan een discussiepanel waar o.a Els Verdonk (DB deelraad) aan zal deelnemen

Over hoe in te spreken kunt u ter plekke advies vragen aan het platform.

Alle informatie over de plannen en de bijeenkomsten staat op de site van het stadsdeel zie:

http://www.zuidoost.amsterdam.nl/zuidoost_werkt_aan/ruimtelijke/artikelen/de_toekomst_van:
 
Hier staat ook een samenvatting van de plannen.

14 april is een derde bijeenkomst waar ingesproken kan worden. Deze vindt plaats in activiteitencentrum Holendrecht, Holendrechtplein 37.
van 19.30 tot 22.00 uur (Inloop vanaf 19 uur).
In tegenstelling tot vorige week waren afgelopen zaterdag 28 maart wel behoorlijk wat bewoners afgekomen op de inspraak bijeenkomst in Henny Pleizier georganiseerd door het stadsdeel zuidoost. Er werden verschillende presentaties gegeven waarbij ruimte was voor discussie. Tevens was er een panel waaraan onder andere deelnamen Els Verdonk (lid dagelijks bestuur vanhet stadsdeel) Dhr Buys (vertegenwoordiger van groengebied Amstelland) en Gerda Menkveld (lid kerngroep van het Platform Gaasperdam Groen).

In de loop van de middag arriveerde er een optocht met kinderen op pony's samen met ouderen vanaf t' Brinkie. Zij drukten het dagelijks bestuur op het hart dat zij op dezelfde lokatie willen blijven bestaan.    
inspraak op 28 maart drukker bezocht.
Een meer uitgebreid bericht over de inspraakbijeenkomsten volgt later op deze site.
Politieke discussie op websites in Zuidoost
Op diverse websites in zuidoost van de politieke partijen staan discussiebijdragen van leden van de Cie
ROVB. Gaasperdam groen heeft ze hierbij voor u verzameld. Schroom niet op de betreffende sites op deze
artikelen te reageren. Dit artikel willen wij laten uitgroeien tot een rubriek met links waarin de discussie in de breedte in beeld komt. Heeft u zelf artikelen op het web gvonden van politieke partijen, bewonersorganisaties,  belangengroepen of individuen mail een link naar: info@gaasperdamgroen.nl 

Site PvdA:

http://www.amsterdam.pvda.nl/afdeling_nieuwsbericht/6031/zuidoost

Site VVD

http://www.vvdzuidoost.nl/artikel/5124.htm

Site GroenLinks (zie op speciale actiesite over woningbouwplannen onder "standpunten")

http://www.zoniet.org/

Site SP

http://amsterdam.sp.nl/kerngroepen/zuidoost/berichten.php?itemid=2812#more


Site OZO (zie bij actie gaasperdam)

http://ozo-amsterdam.nl/nl/actie_gaasperdam/

Blog Henk de Boer (fractievoorz.CDA) (naar beneden scrollen, daar staan enkele bijdragen over de woningbouwlocaties)

http://henkdeboer.punt.nl/

14 april derde en laatste inspraakbijeenkomst 
In AC Holendrecht aanvang 19.30 uur
Op dinsdag 14 april vindt de derde en laatste inspraakbijeenkomst plaats die het stadsdeel organiseert
over de woningbouwplannen en de visie op het groen en water.In tegenstelling tot de bijeenkomsten op 21 en 28 maart zullen er geen presentaties worden gegeven.
Volgens informatie van het stadsdeel zal de gang van zaken tijdens deze bijeenkomst als volgt zijn:
- tijdens de inloop zal iedereen worden gevraagd of men van plan is in te spreken en hoe lang dat naar verwachting  zal duren.  
- op basis daarvan probeert men dan een indeling voor de avond te maken.
- alles zal plenair plaatsvinden, er is dus geen mogelijkheid meer om bij aparte computers in te spreken.
- mocht de belangstelling te groot zijn, dan wordt overwegen om een tweede bijeenkomst te houden. Wanneer dat   dan zou moeten en waar is nog niet duidelijk.
Platform Gaasperdam Groen adviseert om in ieder geval de uit te spreken tekst ook op schrift beschikbaar te hebben, liefst in enkele exemplaren. Geef in ieder geval 1 exemplaar af aan de organisatie.
Platform GG ontvangt de tekst graag ook digitaal (kan achteraf). info@gaasperdamgroen.nl mailto:info@gaasperdamgroen.nl

De avond vindt plaats in AC Holendrecht (Holendrechtplein 37) en begint om 19.30 uur)

 
  
Op dinsdag 14 april tijdens inspraakbijeenkomst:
Bewoners wijzen plannen voor zuidzijde plas en centraal park eensgezind af
Het was druk op de laatste inspraakbijeenkomst van het stadsdeel over de bouwplannen voor Zuidoost.
Ruim 150 bewoners waren afgekomen op deze laatste gelegenheid om mondeling hun mening te geven
over de voorgenomen plannen. De eensgezindheid onder de bewoners was opvallend groot

Het plan voor bebouwing van de Zuidoever van de Gaasperplas werd door iedereen afgewezen. Vanuit vele gezichtspunten werden hiervoor argumenten aangedragen. Maarten Vlijminx van de zeilvereniging betoogde dat het bestaan van de zeilvereniging op het spel staat als er onvoldoende wind is door bouwen aan de plas. Bilologe Tet Roetman wees op de vele plantensoorten die op de rode lijst staan en dus zeldzaam zijn welke voorkomen op de zuidoever. Vanuit het platform Gaasperdam Groen werd naar voren gebracht dat de varianten voor de zuidoever schadelijk zullen inwerken op de kernkwaliteiten van het gebied: te weten de ervaring even buiten de stad te zijn aan een plas geheel omringd door het groen waar het gaat om de ervaring van rust en stilte. De variant met de 17 stadsvilla's van 6 tot 10 hoog werd Megalomaan genoemd en de horizon verpestend.  In de Variant waarbij de Valburgdreef wordt verlaagd en in het park geschoven werd geconstateerd dat hierdoor de weg als storend element in het park aanwezig zal zijn Teveel argumenten om hier allemaal op te sommen.
Eenzelfde eensgezindheid kwam naar voren bij de plannen voor het Centraal Park Gaasperdam. Bewoners zijn
zeer tevreden over dit activiteitenpark en vinden dat de vele voorzieningen hierin gehandhaafd moeten blijven.
Wat goed is hoor je niet af te breken. Ook hier werden vanuit veel verschillende perspetieven argumenten aangedragen om niet in het park te bouwen. Guus Vermeulen van De Ruige Hof had kritische kanttekeningen bij  het idee dat de kwaliteit van het groen omhoog moet en de hoeveelheid omlaag. Kwalitatief groen zal in de loop der tijd weer minder kwaliteit krijgen en vervolgens is dan weer nieuwe bebouwing nodig om de kwaliteit op te krikken. Een heilloze weg. Winnie meyer Ricard van het Platform stelde dat de dromen in de stadsdeel plannen weleens uit zouden kunnen lopen op nachtmerries zoals dat al eerder in het verleden met de tot standkoming van de Bijlmer is gebeurd. 
Door bewoners werden ook vele alternatieven aangedragen. Vele malen werd het ombouwen van kantoren genoemd naar woningen in o.a. het Amstel 3 gebied. Het platform vind het onterecht dat deze suggestie door het stadsdeel steeds buiten de discussie wordt gehouden omdat Amstel 3 buiten de stadsdeel grenzen ligt. Eng grens-
denken blemmert hier het zicht op een misstand in Zuidoost dat tegelijkertijd kantoren leeg staan en de groene gebieden worden aangetast. Bouwen langs de dreven werd meerdere malen genoemd als alternatieve optie. In de drevenstudie is niet gekeken naar hoeveel woningen hierlangs gerealiseerd zouden kunnen worden terwijl hier wel degelijk mogelijkheden liggen. Tevens werd bouwen op grote parkeerplaatsen genoemd Dit is ook niet bekeken. Al met al teveel argumenten om op te noemen. Vele sprekers dienden hun zienswijze op schrift in bij de notuliste van de avond. Voor iedereen bestaat nog de gelegenheid om zijn of haar zienswijze op schrift in te dienen voor 20 April. Winnie Meyer Ricard van het Platform wees erop dat het stadsdeel op alle zienswijzen zal reageren in een nota van antwoord. Hierna volgt nog een hoorzitting waarop iedereen zijn mening over dit antwoord kan geven.
Het Platform Gaasperdam Groen zal op 20 mei een avond organiseren waarop bewoners in discussie gaan met politici Op 30 mei wordt er een groene zaterdag georganiseerd om iedereen te laten zien hoe mooi de gebieden zijn waar het om gaat Politici worden uitgenodigd om mee te wandelen. Het platform zal op deze manier alles op alles zetten om de mening van bewoners te laten doorklinken en zo de plannen in positieve zin om te buigen.
 
uitgesproken inspraakreacties:
De volledige tijdens de inspraakavond grotendeels door Rob Noij namens het paltform uitgesproken reactie  is hier te vinden. De bijdrage van Winnie Meyer Ricard volgt nog.  
Het platform werkt nog aan een uitgebreidere schriftelijke reactie welke wij later zullen publiceren op de site. 
Laatste mogelijkheid tot het indienen van 
een zienswijze tot en met dinsdag 21 maart
Richt uw bezwaren aan het Dagelijks bestuur en mail naar : c.glerum@zuidoost.amsterdam.nl

Tot en met dinsdag 21 maart kan er schriftelijk worden ingesproken op de bouwplannen van het stadsdeel Zuidoost Bent u het niet eens met bouwen aan de zuidzijde van De Gaasperplas of tegen bouwen in het Centraal park Gaasperdam dan kunt u dit tot en met dinsdag schriftelijk kenbaar maken
(mail naar:
c.glerum@zuidoost.amsterdam.nl en richt uw bezwaren aan het Dagelijks bestuur van het stadsdeel zuidoost Deze inspraakprocedure wordt georganiseerd door het stadsdeel

De acties van het platform worden georganiseerd door het platform en lopen langer door Zie het artikel hieronder. U kunt dus op verschillende wijzen uw ongenoegen kenbaar maken.   
Onthulling actie-monument aan zuidzijde Gaasperplas:
"Ter nagedachtenis aan de teloorgegane schoonheid van de Gaasperplas"
Op zaterdag 18 april waren zo'n kleine 100 bewoners getuige van de  onthulling van een actie-monument door
GroenLinks Zuidoost .
RTV NH maakte opnamen ; http://www.rtvnh.nl/nieuws/index.asp?newsid=97212&tijdlijn=3
Zie voor een uitgebreid verslag de speciale actiesite van GroenLinks: www.zoniet.org

 
oud nieuws
pag 4